RADYO FORUM   TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK RADYO TOPLULUĞU. www.RadyoForum.com
Ana Sayfa  |  Yardım  |  Üyeler  |  Giriş  |  Kayıt
 
RADYO SÝTESÝ KURULUMU

Kendi Radyonuzu www.radyositesikur.com adresinden kurabilirsiniz. Kampanyalar Baþladý. 

internetradyosu2.jpg (758×81)

CEPTEN RADYO YAYINI YAPMAK
GOLD Üyelerimiz Ücretsiz Olarak Cepten Radyo Yayýný Artýk Yapabilirler. Cep Telefonunuz ile Yayýna Konuk Alabilir ve Cep Telefonunuzdan Radyonuzda Müzik çalabilirsiniz. Gold Bölümü Ýnceleyiniz. Detaylý Bilgi: 0850 303 60 30
Forum Ana Sayfası  »  Yayýnlar Ýçin Þarký ve Sizlerden Öneriler
 »  GÜZEL ÞiiR NASIL OKUNUR ÖNERiLER.

Yeni Başlık  Cevap Yaz
GÜZEL ÞiiR NASIL OKUNUR ÖNERiLER.           (gösterim sayısı: 5.578)
Yazan Konu içeriği

boşluk

djece
[djece]

Kullanıcı Resmi

Kayıt Tarihi: 05.12.2014
İleti Sayısı: 103
Şehir: Gizli
Durum: Forumda Değil

E-Posta Gönder
Özel ileti Gönder

Konu Tarihi: 06.12.2014- 18:07
Alıntı yaparak cevapla  


Þiir Nasýl Güzel Okunur ?

1. ANLA: Öncelikle okuduðun þiirdeki her kelimeyi ve þiirin bütününü tereddütsüz bir þekilde anlamalýsýn. Bütünü itibariyle neyi anlattýðýný anlamadýðýn veya içinde anlamadýðýn kelime ve kavramlar olan bir þiiri okurken, o þiir ile tam olarak bütünleþemezsin. Bu durum ise sen farkýnda olmadan, dinleyici üzerindeki tesirini zayýflatýr.

2. EZBERLE: Kâðýda bakarak okunan þey (sen ne kadar gayret etsen de) þiir olmaktan çýkar. Çünkü bir þiiri kâðýda bakarak okuduðun zaman, dinleyici üzerinde etkili olabilmek için yapman gereken ve bazýlarýný aþaðýda sýralayacaðým birçok zarureti yerine getiremez hale girersin. Onun için dinleyici üzerinde etkili olmasý istenen þiir mutlaka ezberden okunmalýdýr.

3. TEKRARLA: Toplum önünde ezberden okuman gereken þiirin ezber iþini tamamlamýþ olsan bile onu sýk sýk ezberinde tekrarla. Bu mutlaka sesli bir þekilde olmak zorunda deðil. Bir dinlenme anýnda, yatakta, hatta topluluk içerisinde yalnýz kaldýðýn zamanlarda bile bu iþ zihin yoluyla yapýlabilir (çünkü ben bunu hep yaparým). Bu tekrarlarla artýk o þiirin kelimeleri senin aðzýna otomatik olarak gelsin ki ayrýca bir düþünme ve hatýrlama gayretine gerek kalmasýn. Böylelikle sen dinleyici üzerinde tesirli olabilmek için yapman gereken diðer iþlere daha fazla dikkat edebilirsin.

4. ÝNAN-ÝNANDIR: Önce okuyacaðýn þiirde söylenenlere kendin inan ve içinde inanmadýðýn þeyler söylenen þiiri asla okuma. Okusan da bunun dinleyici üzerinde tam bir etki yaratmayacaðýný bil. Sonra bu inancýný dinleyiciye aktarmak, yani onu da buna inandýrmak zorunda olduðunu unutma. Unutma ki þiir insanoðlunun en güçlü anlatým yoludur ve bu yol ile ulaþýlan anlatým gücünün ikna edemeyeceði insan yoktur.

5. ACELE ETME: Þiirini yapabildiðin en yavaþ hýz temposuyla oku. Asla aceleye getirme. Dinleyicinin ondaki anlamý, duyguyu, ritmi ve senin okumandaki güzelliði hazmetmesine imkân ver. Unutma, her insanýn algýlama gücü ayný düzeyde deðildir. Sen okuma hýzýný, en alt algýlama düzeyindeki insanýn söylediðin her þeyi tam olarak anlayacaðý bir seviyede tut. Býrak daha hýzlý anlayanlar da bunun tadýný çýkarsýnlar.

6. RAHAT OL: Sen þiir okurken, dinleyici sana tabidir. Bunun keyfini yaþa. Rahat ol. Þiir okumak üzere öne çýktýðýn ortamda artýk herkes ve her þey sana tabidir. Yani kontrol sendedir ve bu konuda hiç kimsenin yapabileceði hiçbir þey yoktur. Þiir okurken ne kadar rahat olursan, dinleyiciyi etkilemek için yapman gereken diðer iþlerde de o kadar baþarýlý olursun.

7. SES TONUNU AYARLA: Öncelikle her þiirin bütünü itibariyle kendine ait/kendine uygun bir ses tonu vardýr. Bir kahramanlýk þiirini okuduðun ses tonuyla, bir aþk veya tabiat þiiri okuyamazsýn. Onun için þiirin bütünü itibariyle ses tonun konuyla uyumlu olmalý. Ayrýca ayný þiirin içerisinde de, söylenen þeylerdeki anlam farklýlýklarýna göre bazý ses tonu ayarlamalarý gerekebilir. Bu ayarlamalar, dinleyicinin dikkatini tazelemesine vesile olur.

8. KELÝMELERÝ DOÐRU TELAFFUZ ET: Þiirdeki her kelimeyi ve özellikle yazýlýþý birbirine benzeyen kelimeleri oradaki anlamýna uygun bir þekilde telaffuz etmelisin. Mesela “Gün akþam oldu hâlâ gelmedi” mýsrasýnýn “hâlâ” kelimesindeki iki “a” harfini olmasý gerektiði gibi ince ve uzun deðil de kalýn ve kýsa bir sesle telaffuz edersen, belki sadece senin merak etmen gereken bir konuda “eniþte”yi de (yani hala’nýn kocasýný da) meraka salmýþ   olursun!

9. BEDEN DÝLÝNÝ KULLAN: Okuduðun þiirin seyrindeki anlama göre bazý yerlerde yüzünün alacaðý bir þekil veya vücudunun bütünüyle yapacaðýn bir hareket yahut sadece bir el hareketi söylediðin þeyin anlamýný daha da güçlendirebilir. Þiirin bu türden jest ve mimiklerle desteklenmesi gereken yerlerini önceden belirle ve o bölümleri gereken hareket, davranýþ ve haller ile güçlendirmeyi ihmal etme.

10. DÝNLEYÝCÝYÝ GÖZLE: Dinleyicinin yüz ve beden ifadelerine dikkat et. Dinleyicinin senden aldýðý bir tesir ve bu tesirin oluþturduðu bir enerji vardýr. O enerji ise aslýnda sana ait ve senin yarattýðýn, senin verdiðin bir enerjidir. Öyleyse salonda bu enerjiyi almýþ ve taþýmakta olan dinleyicileri iyi gözlemle. Onlarla göz temasý kurarak, o enerjiden beslen. Bazý dinleyicilerin duygu katsayýsý yüksektir ve onlar bu duygu halini oturduklarý yerde seninle birlikte yaþar ve bunu her halleriyle belli ederler. Onlara daha fazla hitap ederek, dinleyiciden alacaðýn enerjiyi azamiye çýkarma konusunda kendine küçük bir torpil yapmanýn hiçbir mahzuru yoktur.

11. NOKTALAMA ÝÞARETLERÝNÝN GEREÐÝNÝ YAP: Þairler genellikle imlâdan, noktalama iþaretlerinden daha çok kelimelerin ruhu ile alakalýdýrlar. Onlar için en doðru kelimeyi, kavramý, tanýmlamayý veya tasviri en doðru yerde ve en çarpýcý þekilde, en güzel söz uyumu ile söylemek, noktalar ve virgüllerden daha önemlidir. Dolayýsýyla eðer þair, þiirinin bir yerinde (nokta, virgül, ünlem, üç nokta vb.) herhangi bir noktalama iþareti kullanmýþa, bunun bir anlamý ve amacý var demektir. Þaire saygý duy ve o noktalama iþaretinin gereðini yap. Þairin o noktada yaratmak istediði duyguyu dinleyiciye aktarmada daha yüksek bir baþarý elde edeceksin.

12. ÞÝÝRDEKÝ BESTELENMEMÝÞ MÜZÝÐÝ ÝCRA ET: Her þiirin ve özellikle de iyi þiirin mutlaka kendine has bir ritmi ve müziði vardýr. Þiirin, onu düz yazýdan farklý kýlan (ve hesaba-kitaba gelmeyen, bir kalýba konulamayan) en önemli özelliði budur. Þiiri okurken iþte o ritmi ve müziði yakalamalý ve icra etmelisin. Dinleyicinin, “þiir dinlemekte olduðu” duygusu, senin sesinden yansýyan bu ritim ve müzik ile zirveye çýkar.
Tüm bu kurallarýn uygulanmasý ve böylelikle dinleyici üzerinde etkili olunmasý için Allah vergisi iyi bir ses tonu ve ayrýca özel bir yetenek gerekmez mi? Elbette gerekir. Ama bunu “güzel þiir okuma”nýn kurallarý arasýnda sýralamak anlamlý deðil. Zaten en iyi þiir okuyanlar, yukarýdaki kurallarý (ve belki de benim tespit edemediðim baþkaca kurallarý) noksansýz bir þekilde uygulamanýn yaný sýra, bu özel yeteneklere de sahip olanlar arasýndan çýkýyor. Ama her þeye raðmen bu yeteneklerin (çok azimli çalýþmalarla) sonradan da geliþtirilebildiðini unutmamak lazým. Çünkü bunun tarihte iz býrakmýþ (Hz. Ýsa’dan önce yaþamýþ olmasýna raðmen bu alandaki ününü iki bin yýlý aþkýn süre devam ettirerek bu günlere ulaþtýrabilmiþ Çiçeron gibi) örnekleri var

Cvp:
Yazan Cevap içeriği

boşluk

cagataycali
[Çaðatay Ç]
Forum Yardýmcýsý

Kullanıcı Resmi

Kayıt Tarihi: 06.05.2014
İleti Sayısı: 349
Şehir: Ýzmir
Durum: Forumda Değil

E-Posta Gönder
Web Adresi
Özel ileti Gönder

Cevap Tarihi: 07.12.2014- 11:45
Alıntı yaparak cevapla  


Paylaþým için teþekkürler

Forum kurallarýna uyalým.
http://radyoforum.com/k153-radyo-forumu-kurallari-.html
www.cagataycali.me

www.gizemfm.net

Resim Ekleme

Ücrestiz alanadý üzerine,satýn aldýðýnýz radyo kurulur.
Cvp:
Yazan Cevap içeriği

boşluk

djece
[djece]

Kullanıcı Resmi

Kayıt Tarihi: 05.12.2014
İleti Sayısı: 103
Şehir: Gizli
Durum: Forumda Değil

E-Posta Gönder
Özel ileti Gönder

Cevap Tarihi: 09.12.2014- 20:38
Alıntı yaparak cevapla  


ben teþekkür ederim :) dahasý gelecek

Cvp:
Yazan Cevap içeriği

boşluk

radyopaylas
[radyopaylas]

Varsayılan Kullanıcı Resmi

Kayıt Tarihi: 10.12.2014
İleti Sayısı: 1
Şehir: Gizli
Durum: Forumda Değil

E-Posta Gönder
Özel ileti Gönder

Cevap Tarihi: 10.12.2014- 10:54
Alıntı yaparak cevapla  


harika paylaþým þiir okumayý becerebilirim inþallah :)

beðendim
Yazan Cevap içeriği

boşluk

kayagray
[kayagray]

Varsayılan Kullanıcı Resmi

Kayıt Tarihi: 04.12.2014
İleti Sayısı: 11
Şehir: Gizli
Durum: Forumda Değil

E-Posta Gönder
Özel ileti Gönder

Cevap Tarihi: 13.12.2014- 13:34
Alıntı yaparak cevapla  


paylaþýmý beðendim

Cvp:
Yazan Cevap içeriği

boşluk

Niidos
[Niidos]

Varsayılan Kullanıcı Resmi

Kayıt Tarihi: 11.05.2018
İleti Sayısı: 16
Şehir: Gizli
Durum: Forumda Değil

E-Posta Gönder
Özel ileti Gönder

Cevap Tarihi: 13.02.2019- 19:21
Alıntı yaparak cevapla  


teþekkürler

Cvp:
Yazan Cevap içeriği

boşluk

AsiRuh
[AsiRuh]

Varsayılan Kullanıcı Resmi

Kayıt Tarihi: 23.12.2018
İleti Sayısı: 10
Şehir: Gizli
Durum: Forumda Değil

E-Posta Gönder
Özel ileti Gönder

Cevap Tarihi: 26.02.2019- 01:17
Alıntı yaparak cevapla  


þiiri bir kaç kez oku, gözlerini kapa ve þiiri yaþar gibi duygularýnla anlat.. Teþekkürler bilgiler için de

Yeni Başlık  Cevap YazForum Ana Sayfası  »  Yayýnlar Ýçin Þarký ve Sizlerden Öneriler
 »  GÜZEL ÞiiR NASIL OKUNUR ÖNERiLER.

Forum Ana Sayfası

 Bu konuyu 1 kişi görüntülüyor:  1 Misafir, 0 Üye
 Bu konuyu görüntüleyen üye yok.

Forum Yazılımı:   php Kolay Forum (phpKF)  ©  2007 - 2014   phpKF Ekibi

RADYO FORUM


Forum Mobil RSS


RADYOTELEKOM.COM Tarafından Host Edilmektedir. / RadyoHost